Offisielle Regler for det Nordiske Mesterskapet i StorySlam 2011

Officiella regler för nordiska mästerskap i berättande – Storyslam 2011

Säännöt suomeksi.

Storyslam är en informell och lekfull tävling i muntligt berättande. I de nordiska länderna Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island hålls regional och nationella uttagningstävlingar, där vinnarna skickas vidare till den nordiska finalen. I år har varje deltagarland 2 representanter i finalen. Den nordiska finalen består av två delar; en semifinal och en final.

Semifinalen
Ordningsföljden på deltagarnas framföranden avgörs i förväg genom lottdragning. Kvällens ceremonimästare (MC – ”Master of Ceremony”) fastställer en publikjury. Jurygrupperna bör representera olika åldrar, båda könen, geografisk spridning och språkförståelse. Allt som allt väljs fem jurygrupper med 3-5 personer i varje. Varje grupp får en poängtavla. MC förklarar kort och enkelt reglerna för publiken och för jurymedlemmarna och berättar 2 korta kalibreringsberättelser för att hjälpa jurygrupperna att poängsätta kvällens berättelser. Poäng ges på en skala från 1,0 till 10,0.

I tur och ordning berättar deltagarna sin historia och jurygrupperna ger sina poäng direkt efter varje berättelse. Det högsta och det lägsta poänget stryks och de tre resterande poängen räknas ihop. Poängresultatet skrivs upp på en tavla som är synlig för publiken. De tre berättare som fått högst poäng i semifinalen går vidare till finalen. Om både tredje och fjärde plats skulle ha samma poängsumma i semifinalen går båda vidare till final. Deltagarnas berättelser i semifinalen får inte vara längre än 7 minuter. Vid 7 minuter avbryts berättelsen och MC diskuterar med publiken om de vill höra slutet. Överskridning av tiden innebär poängavdrag.

Finalen:
I finalen är ordningsföljden på berättarna motsatt den i semifinalen. De tre finalisterna berättar ytterligare var sin historia, som poängsätts av juryn på samma sätt som i semifinalen. Även i finalen är den maximala tiden för berättelsen 7 minuter.

Den tävlingsdeltagare som får mest poäng i finalen har vunnit. Om två av deltagarna får samma poäng i finalen avgörs vinnaren genom att se vem av dem som fick höst poäng i semifinalen. Det koras även en silver- och en bronsmedaljör.

Språk
Varje deltagare förbereder två berättelser, en till semifinalen och en till finalen. Den ena av dessa BÖR berättas på ett av de nordiska språken (svenska, finska, norska, danska eller isländska). Av berättelsen görs ett kort sammandrag på engelska. Sammandraget berättas/läses av en av arrangörerna utsedd person. Den andra berättelsen kan berättas på valfritt språk (t.ex. engelska). Om berättelsen framförs på engelska görs inget sammandrag av berättelsen. Deltagarna kan fritt välja semifinal eller final för berättelsen på valfritt språk. Arrangören ansvarar för att försöka skaffa publik/potentiella jurymedlemmar som kan förstå de olika nordiska språken så att det blir så rättvist som möjligt för alla språkgrupper.

Tid
Varje deltagare har max. 7 minuter för varje berättelse. Om tiden överskrids diskuterar MC med publiken om de vill höra slutet av berättelsen. Överskridning av tiden innebär poängavdrag.

Berättelserna:
Berättelserna behöver inte vara skrivna av berättaren själv. Alla sorters berättelser är tillåtna: äventyr, myter, vitser, skönlitterära berättelser eller självupplevda historier. Berättelserna ska framföras utan rekvisita, musikaliska instrument, inspelad musik eller andra effekter. Stol och mikrofon räknas inte som rekvisita.

Tidtagning:
Tidtagaren startar stoppuret på berättarens första ord. Det här gäller också eventuella förklaringar av ord eller annan interaktion mellan deltagaren och publiken. Efter sista ordet stannas klockan. Tiden för en berättelse får inte överstiga 7 minuter. I semifinalen avbryts berättelsen när 7 minuter har gått. Den använda tiden avslöjas först efter att jurygrupperna gett poäng. Därefter görs eventuellt poängavdrag. I finalen berättas tiden först efter att alla finalisterna har berättat och först därefter görs eventuella poängavdrag.

Poängsättning:
Varje jurygrupp får papper och pennor eller poängblock. Varje berättelse poängsätts på en skala från 1,0 till 10,0 där 10,0 är bäst. Juryn skall poängsätta berättelsens innehåll och form sam framförandet som helhet, utan att beakta om tidsramen höll eller inte. MC ser till att jurygrupperna inte funderar för länge (½-1 minut) och jurygrupperna visar sina poäng samtidigt. Poängen läses upp och skrivs upp på poängtavlan.

Poängen från semifinalen följer inte med till finalen, utan alla börjar från noll poäng igen.

Reglerna utarbetade av Nordgruppen, 30.11.2009 och reviderade vid mötet 31.10.2010.